บาคาร่าออนไลน์ มิวเซียมสยาม จับมือ พันธมิตรพิพิธภัณฑ์ ชวนร่วมงาน Museum Forum 2021 Online

บาคาร่าออนไลน์ มิวเซียมสยาม จับมือ พันธมิตรพิพิธภัณฑ์ชวนร่วมงาน Museum Forum 2021 Online ภายใต้แนวคิด มิวเซียมสายตายาว

บาคาร่าออนไลน์ มิวเซียมสยาม จับมือ พันธมิตรพิพิธภัณฑ์ชวนร่วมงาน Museum Forum 2021 Online ภายใต้แนวคิด มิวเซียมสายตายาว มองการณ์ไกลเพื่อสังคมสูงวัย Far-sighted Museum: Sighting forward to Aging Society

มิวเซียมสยามขอชวนทุกคนร่วมงานประชุม Museum Forum 2021 Online 

ภายใต้แนวคิดมิวเซียมสายตายาว มองการณ์ไกลเพื่อสังคมสูงวัย Far-sighted Museum: Sighting forward to Aging Society โดยการประชุม Museum Forum ในปีนี้จัดขึ้น เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์เพื่อผู้สูงวัย พร้อมเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงวัยพิพิธภัณฑ์ นักปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์ นักการศึกษาพิพิธภัณฑ์ และผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ ถือเป็นการสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์เพื่อผู้สูงวัยในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ รวมถึงจุดประเด็นเรื่องบทบาทของพิพิธภัณฑ์ในสังคมผู้สูงวัยให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง

ทั้งนี้ มิวเซียมสยาม ได้จับมือ พันธมิตรพิพิธภัณฑ์ทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ นำเสนอ 27 กรณีศึกษาในมิติการทำงานด้านผู้สูงวัยของพิพิธภัณฑ์ งานประชุมครั้งนี้มีปาฐกถาจากผู้สูงวัยและจากองค์กรพิพิธภัณฑ์จาก 4 ประเทศ คือ ไต้หวัน สิงคโปร์ ฟินแลนด์ และประเทศไทย อาทิ

 Dr.Huang, Sing-Da (Head of Education Department of National Taiwan Museum) จะมาเสนอถึงการเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super-Aged Society) และการเตรียมพร้อมของมิวเซียมที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดอย่างเป็นระบบ มีการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่มุ่งสร้าง co-learning มีการจัดเตรียมโปรแกรมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงวัย  พิพิธภัณฑ์มีส่วนร่วมด้วยการทำงาน กับ ศูนย์สุขภาวะและไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำ ตลอดจนทำงานกับผู้ดูแลผู้สูงอายุ มีการสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์สร้างสรรค์ในการให้บริการผู้สูงวัยด้วย

ทางด้านประเทศสิงคโปร์ซึ่งเข้าสู่สังคมสูงวัยเป็นอันดับแรกในอาเซียนและมีการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ และด้านการเรียนรู้ที่เอื้อต่อผู้สูงวัยนั้น คุณ Thomas Kuan ผู้ซึ่งขับเคลื่อนเครือข่ายการเรียนรู้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ด้วยแนวคิดและเครือข่ายมหาวิทยาลัยวัยที่สาม (University of the Third Age หรือ U3A) ประเทศสิงคโปร์ จะนำเสนอมุมมองของผู้จัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงวัย ที่มีต่อความสำคัญและบทบาทของมิวเซียม ในฐานะคลังข้อมูลที่เชื่อมโยงอดีต ชุมชน และความทรงจำตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คุณ Pia Hovi อดีตภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์ศิลปะปอรี ประเทศฟินแลนด์ 

ปัจจุบันเป็นหัวหน้าภัณฑารักษ์ที่มูลนิธิศิลปะอัลเบิร์ตเดอลาชาแปล  จะมาถ่ายทอดถึงความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรของฟินแลนด์ แนวทางของเมือง และแนวทางของิพิธภัณฑ์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเมือง ว่าพิพิธภัณฑ์เผชิญกับความท้าทายอย่างไรบ้างเมื่อต้องรองรับประชากรผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นพิพิธภัณฑ์มียุทธศาสตร์ด้านการเข้าถึงมรดกวัฒนธรรมอย่างไร พิพิธภัณฑ์ได้จัดบริการและดำเนินกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ สร้างสรรค์ มีส่วนร่วม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ผู้ขับเคลื่อนแนวคิดพินัยกรรมชีวิตและสิทธิในการตาย มองว่า  โครงการมิวเซียมสายตายาวเป็นเครื่องยืนยันแนวทางเชิงบวก ในการส่งเสริมพลังแรงบันดาลใจ และการเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าชีวิต เป็นองค์ประกอบสารอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ในองค์รวมของ กาย ใจ สังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณ อีกทั้งเป็นบ่อเกิดของการเติบโต ความรู้ ศักยภาพการสร้างสรรค์ สติและปัญญา ซึ่งการจัดการและดูแลงานพิพิธภัณฑ์ เปรียบเหมือนการสร้างสารอาหารและต้นน้ำสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ในการสร้างคุณค่าของชีวิตที่ผ่านมาและทรงอยู่ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่เดินทางมาไกลบนเส้นทางชีวิต และกำลังใกล้ที่จะถึงปลายทาง

ด้าน คุณราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กล่าวว่า “งานประชุมMuseum Forum ปีนี้ เราหยิบยกคำว่าสายตายาว (farsighted) มาใช้เพื่อบ่งชี้ว่าเมื่อสังคมกำลังเข้าสู่สภาวะที่ประชากรเข้าสู่ภาวะสายตายาว พิพิธภัณฑ์ก็ควรปรับสายตาของตนเองให้มองไกลขึ้น เพื่อรองรับคนกลุ่มนี้ ซึ่งจะมีจำนวนมากขึ้นถึง 20% ของจำนวนประชากรในอนาคตอันใกล้  งานมิวเซียมสายตายาว มองการณ์ไกลเพื่อสังคมสูงวัย จึงมีเป้าหมายเพื่อเชิญชวนให้สังคมได้ทำความเข้าใจการทำงานหลากมิติของพิพิธภัณฑ์ในบริบทของสังคมสูงวัย บนพื้นฐานของการตอบสนองความแตกต่างของภาวะสูงวัย ซึ่งมีตั้งแต่ผู้สูงวัยที่ร่างกายแข็งแรง มีความกระตือรือล้นทางสังคม ผู้สูงวัยที่มีภูมิหลังทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ผู้สูงวัยที่เข้าสู่ช่วงปลายของชีวิต ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนที่ หรือผู้สูงวัยที่อยู่ในระยะท้ายของชีวิต     อย่างไรก็ตามมิวเซียสยามขอขอบคุณภาคีร่วมจัดงาน ขอขอบคุณนักวิจัย นักกิจกรรมทางสังคม เพื่อนพิพิธภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ ที่ร่วมกันแบ่งปันทัศนะและประสบการณ์การทำงานในงาน Museum Forum ครั้งนี้ครับ” คุณราเมศ กล่าว

การประชุมวิชาการ Museum Forum 2021 Online มิวเซียมสายตายาว มองการณ์ไกลเพื่อสังคมสูงวัย Far-sighted Museum: Sighting forward to Aging Societyในครั้งนี้ จัดขึ้นวันที่ 16-18 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00น.  – 17.00 น.  โดยเป็นการจัดประชุมทางออนไลน์ ผ่านช่องทาง Facebook Live : Museum Siam และ ระบบ Zoom Conference ผู้ที่สนใจสามารถรับฟังได้ทั้งสองภาษา ทั้งไทยและอังกฤษ สอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์ เบอร์  081 927 4624 หรือ ทางเว็บไซต์ www.museumsiam.org/museumforum2021  และ บาคาร่าออนไลน์